regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
kerkbalans2021 (2)
GEEF VANDAAG,
VOOR DE KERK VAN MORGEN
Kerkdienst
ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

De Adventstijd begint

Zondag 28 november is het Eerste Advent. Een tijd van inkeer en beloftevol verwachten begint. We kunnen wel wat oefening daarin gebruiken in deze tijd. Op de eerste zondag klinkt het verhaal van de priester Zacharias. Van zulke mensen verwacht je wel wat qua hoopvolle visioenen. Maar hij is moedeloos geworden, staat niet meer open voor verwachting. Advent leert ons dat het daar niet bij hoeft te blijven.

Wie verwachten wij?

In de dienst (die om 10 uur in de Lebuinuskerk begint) is telkens iemand uit het verhaal van die zondag. Wat roept hij of zij op? De kinderen gaan er in de nevendienst mee aan de slag. Het wordt een zoektocht, ondersteund door geheimzinnige post die de kinderen die bij ons bekend zijn thuisgestuurd krijgen, voor het eerst in week 48. Staan je de kinderen niet op onze lijst en vind je het leuk om ze mee te laten doen, geef ze dan op bij malenecommijs@hotmail.com.

De digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten

Een gemeentelid tipte deze alternatieve adventskalender. Jaarlijks doen ongeveer 20.000 mensen uit alle gezindten eraan mee. We geven de tip graag door.

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt. Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.” U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.

Verkleedkleren kerst

Voor de kinderkerstviering willen we de verkleedkleren uitbreiden en opknappen. Wie kan helpen met het naaien van eenvoudige pakjes in kindermaten? Herders, engelen, koningen, Jozef en Maria… wie thuis al het nodige heeft liggen kan ons ook blij maken. Graag aanmelden bij ds. Saar Hoogendijk ds.hoogendijk@lebuinuskerk.nl

Schrijfactie Amnesty International

Deze zondag is er weer gelegenheid om mee te doen aan de schrijfactie van Amnesty International. Er kunnen brieven worden gestuurd voor de volgende situaties:

CHINA – De Oeigoerse kritische academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens “separatisme”. Hij kwam op voor de Oeigoeren maar wilde geen afscheiding van China. Hij wilde een dialoog.

ERITREA – Al 20 jaar zit Dawit Isaak,een journalist, gevangen. Hij is nooit ergens voor veroordeeld. Het is ook niet bekend hoe het met hem gaat.

VS – De inheemse Amerikaanse activist Leonard Peltier zit al 44 jaar gevangen na een oneerlijk proces. Hij is nu ernstig ziek.

Goed nieuws: De Saudische activist Ali al-Nimr is na 10 jaar eindelijk vrijgelaten. Amnesty voerde vele jaren actie voor hem.

Na de dienst kunt u bij de tafel in het Westportaal de brieven krijgen en eventueel enveloppen kopen. Daarna staan de brieven de komende weken in de standaard bij de Amnesty kaars in de buurt van de keuken.

Bent u niet in de gelegenheid om in de kerk te zijn dan kunt u mij bellen of mailen voor brieven en eventueel enveloppen incl postzegels. DewesvanLohuizen@hotmail.com of tel. 0570-621390.

Lebuinus kerstmarkt afgelast

De kerstmarkt in de Lebuinuskerk is voor het tweede jaar afgelast. Vanwege de coronaontwikkelingen is het niet verantwoord om de kerstmarkt door te laten
gaan. Het kerstmarkt bestuur heeft dit samen met de koster van de kerk Marco Heemskerk besloten.

‘Tot ruim een week geleden hadden we nog goede hoop dat er dit jaar een kerstmarkt kon worden georganiseerd. Maar de ontwikkelingen van de afgelopen
dagen brengen ons tot dit trieste besluit. We kunnen het ons niet permitteren om
mensen in een onveilige situatie te brengen’. Aldus de koster.

Ruimte genoeg
De koster vertelt verder; ‘Het bestuur had allerlei maatregelen genomen om deze editie ‘coronaproof’ te maken. ‘We zijn een doorstroomomgeving en hebben volop ruimte waar mensen zich kunnen bewegen. Maar we lopen ook het risico dat er op een bepaald moment te veel mensen in de kerk zijn of dat bijvoorbeeld standhouders zich onveilig voelen.

Iedereen had zich er zo op verheugd. Vrijwilligers, standhouders, muzikanten, onze leveranciers en natuurlijk onze vaste bezoekers. Allemaal keken we uit naar de 34ste editie van de Lebuinus kerstmarkt. Samen met het Dickens het mooiste event van het jaar!’.
Het niet door laten gaan van de kerstmarkt is de enige juiste keuze op dit moment. We richten ons voor nu op een volgende editie in het weekend van 10 en 11 december 2022.

Voor nu geldt dat, afhankelijk van de op handen zijnde Corona richtlijnen, bezoekers van harte welkom zijn in de kerk. Daar staat vanaf 6 december onze prachtig versierde kerstboom in een sfeervol verlichte Lebuinuskerk weer volop te schijnen. De onmiskenbare ‘Lebuinuskerk kniepertjes blijven we wel bakken zo blijft de kerstmarktgeur in de Lebuinus gewaarborgd en zijn te verkrijgen tijdens de openingstijden van de kerk.

 


24 november 2021
Contactpersoon Marco Heemskerk
koster@lebuinuskerk.nl

Koersen op de toekomst: thema’s en projecten

Beste gemeenteleden,

Eind juli informeerden we u over onze besluiten van het rapport “Koersen op de toekomst”. Daarin zijn onderwerpen benoemd waarvan is gebleken dat daarop energie zit vanuit de gemeente. U hebt aangegeven daarvoor de nodige inzet te kunnen en willen leveren om zo bij te dragen aan deze thema’s en projecten en daarbij ook de reductie van 0,2 fte in de predikantsplaatsen.

Er is al een aantal thema’s en projecten benoemd (deels aansluitend bij ons beleidsplan). We willen graag voortvarend aan de slag met die thema’s waar we energie vanuit de gemeente hebben ervaren of die aandacht behoeven. Daarom willen we starten met de volgende projecten:

Groene Kerk: het doen van voorstellen om vanuit onze identiteit te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving (visie Groene Kerken) en hoe we dit organiseren (in samenwerking met het college van diakenen).

Diaconale gemeente in de stad: het doen van voorstellen over hoe we vorm kunnen geven aan onze diaconale rol in de stad, of/hoe we daarvoor verbinding moeten hebben met andere maatschappelijke organisaties en hoe we dit organiseren (in samenwerking met het college van diakenen).

Slagvaardige bestuurscultuur/-structuur en samenwerkingsrelatie: het doen van voorstellen of, en zo ja hoe, er een slagvaardiger praktijk kan ontstaan in afstemming met onze partners SEL, SVL en SLC, waarbij de verbindingen geborgd blijven.

Communicatie: het doen van voorstellen hoe we een hedendaagse manier van communicatie naar de kerkgemeenschap en naar buiten vormgeven en dit organiseren. Dit alles in afstemming met onze partners SEL, SVL en SLC (zie daarvoor ook het speerpunt Communicatie van de PGD uit het beleidsplan en laat de taakgroep communicatie onderdeel zijn van de projectgroep).

Ook staan nog genoteerd: inzichtelijker maken van de financiën, organiseren van talenteninzet en verbinding zoeken met andere kerkgemeenschappen in de stad en regio.

Zoals eind juli aangegeven beperkt de rol van de kerkenraad zich tot het wegen van de uitwerkingen/voorstellen en dan met name of en in hoeverre deze bijdragen aan onze ambitie en doelen. Waar nodig zullen we benodigd budget (incidenteel/structureel) wegen.

We horen graag van u voor welke van bovengenoemde projecten u warmloopt en waar u energie in wilt steken.

Ook kunt u voorstellen doen voor  projecten over andere onderwerpen. Het gaat in alle gevallen om tijdelijke projecten.

Aanmelden voor een project kan bij de scriba via marinka.smith@lebuinuskerk.nl.Als u een voorstel heeft voor een ander project geef dan in dat voorstel in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

       Wat is het doel van het project;

       Wat is het resultaat/de situatie na afloop van het project;

       Wie zitten er in de projectgroep;

       Wat is de verwachte duur van het project;

       Wat zijn de verwachte kosten van het project;

       Wat valt buiten dit project of eventueel samen met een ander project.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,

Tiemen van der Kolk

Besluitname omtrent Corona-maatregelen voor de PGD n.a.v. de persconferentie van 2 november j.l. en de PKN-adviezen

Helaas worden we opnieuw gedwongen om rekening te houden met de stijgingen van de besmettingsgraad door het Corona-virus. Als Kerkenraad is het volgende besluit Genomen, waarbij we hopen op uw/jullie begrip.

Bij alle besluiten blijft de toepassing van de voorgeschreven basisregels van kracht: handen wassen, advies om een afstand van 1,5 mtr. aan te houden, bij klachten testen en thuisblijven. We blijven een appel doen op ieders gedragsverantwoordelijkheid.

Bijgestelde regelgeving voor de Erediensten m.i.v. 14 november a.s.:

– mondkapje verplicht bij verplaatsen (bij binnenkomst en verlaten kerk)

– zitplaatsen weer op 1,5 meter afstand van elkaar

– zingen gaat terug naar beperkte gemeentezang met ondersteuning van een voorzanger

– geen koffiedrinken meer na de dienst

We maken voor de Eeuwigheidszondag op 21 november een uitzondering voor de uitgenodigde familieleden van de overledenen uit onze gemeente, om na afloop van de dienst koffie te halen en dit in de kerk zittend te drinken.

Cantorijen:

– voor repetities en optredens OR-code scannen of negatief testbewijs tonen

Vergaderingen:

– in basis weer digitaal vergaderen en afhankelijk van de groep of agenda alleen als het echt nodig of wenselijk is fysiek op 1,5 meter. De QR-code blijft afhankelijk van de locatie (van Vlotenhof is een horecagelegenheid)

Bijeenkomsten:

– lezingen in de Lebuinuskerk mogen plaatsvinden op fysieke afstand van 1,5 m.

– ouderen pastoraat als verjaarmiddag of overzomeren/overwinteren in de van Vlotenhof (is een horecagelegenheid) kan doorgaan op fysieke afstand van 1,5 meter en met gebruik van de QR-code en een identificatieplicht.

 

KR besluit 4 november 2021

Tiemen van der Kolk, voorzitter

NIEUWS VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Beste gemeenteleden, 

 

De afgelopen weken is de beroepingscommissie van start gegaan met haar mooie taak om een nieuwe predikant voor onze gemeente te vinden. Wij zullen u regelmatig op de hoogte brengen over de voortgang van het beroepingsproces via onder andere deze nieuwsbrief

Drie weken geleden is de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar gekomen om nader kennis te maken. Dit was een goede start voor een traject waarin wij intensief zullen gaan samenwerken. Het is mooi om te zien dat de commissie uit personen bestaat die ieder vanuit hun eigen invalshoek deelnemen en samen een goede evenwichtige vertegenwoordiging van onze gemeente vormen  

Vorige week was de officiële startvergadering van de beroepingscommissie. Tiemen van der Kolk (voorzitter van de kerkenraad) is bij het begin van de vergadering aanwezig geweest om ons te vertellen welke opdracht de kerkenraad voor ons heeft en dat wij zonder “last en ruggespraak lid van de beroepingscommissie zijn. Verder hebben wij gesproken over de geheimhoudingsplicht van alles wat ons tijdens het proces ter ore komt, waarover wij met niemand tijdens en na het proces kunnen en mogen spreken. Hoewel wij begrijpen dat u mogelijk nieuwsgierig zult zijn naar de inhoudelijke gang van zaken, verzoeken wij u om onze geheimhoudingsplicht te respecteren. 

 

De komende vergaderingen zullen de profielschets van de nieuwe predikant en de bekendmaking van de vacature besproken worden. Op een gegeven moment kunnen dan ook namen van mogelijke kandidaten door u worden aangedragen. De wijze waarop dit gedaan kan worden, zullen wij op een later tijdstip aan u bekendmaken.  

 

Met hartelijke groeten van de beroepingscommissie, 

 

Esther Kopmels (voorzitter) Gerrit Stam (secretaris) Chantal Rijnders Jenny Mooij Hannie Jansen Marcel Holl Bert de Jong 

Eindejaarsactiviteiten 2021: hulp gevraagd!

Beste mensen, vrijwilligers en liefhebbers van de Lebuinuskerk,

Het einde van het jaar komt in zicht en daarbij natuurlijk ook alle evenementen die daarbij horen. We beginnen een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden. Het ziet er weer veelbelovend uit!

Hieronder geven we een overzichtje van alle werkzaamheden. We kunnen alle hulp goed gebruiken en hopen natuurlijk iedereen een keer (of meerdere keren) te zien.

Mocht je vrienden, buren,  familieleden hebben die zich vervelen; schroom niet om ze mee te nemen. Ook de jeugd is  hartelijk welkom op tijden dat er geen school is !

Van donderdag t/m zondag 9-12 december  draaien we de kerstmarkt. Ook houden we een banenmarkt en info-avond op donderdag 18 november 19.30 uur in de Lebuinuskerk. U en jij zijn daarvoor ook allemaal uitgenodigd!

 • Dinsdag 9 november 9.00-15.00  kerk terugplaatsen en schonen na “De Smaak van Deventer”.
 • Vrijdag 26 november 9.00-12.00  worden de spullen geleverd  als  huisjes,  hout en kniepertjesmixer.
 • Zaterdag 27 november  9.00-15.00  op deze dag gaan we de kerk weer in de Advent modus zetten, ook beginnen we met de eerste kerstmarktactiviteiten.  Scouts uitgenodigd.
 • Zaterdag  4 december   9.00-15.00  vandaag  gaan we de kerk schonen van een bedrijfsevenement, kerk klaar zetten voor zondag  en evt. voorwerkzaamheden kerstmarkt.
 • Maandag 6 december 9.00-16.00  komen de kramen in de kerk voor de kerstmarkt  en starten we met de opbouw hiervan.
 • Dinsdag 7 december  9.00-16.00  gaan we verder met de kerstmarktwerkzaamheden.
 • Woensdag 8 december 9.00-16.00  idem.
 • Zaterdagavond 11 december  20.00-22.00  kerk aanpassen voor de dienst (middenschip legen en stoelen erin voor  Eredienst)  Scouts uitgenodigd
 • Maandag  13 december  9.00-16.00 afvoeren kramen en schonen/terugzetten kerk.
 • Donderdag 16 december 9.00-12.00 klaarzetten Topicus.
 • Zaterdag 18 december  9.00-16.00 schonen na Topicus en kerk klaar zetten voor de kerstdiensten. Scouts uitgenodigd
 • Maandag 20 december 9.00-12.00  gaan huisjes hout en kniepertjesmixer weer retour kerk verder klaar zetten kerstnacht en kinderkerst
 • Maandag 27 december 9.00-12.00 kerk terug zetten in modus kerstvakantie .
 • Zaterdag  8 januari  9.00 -15.00 kerk kerstvrij maken en opruimen. Scouts uitgenodigd

U ziet het; we hoeven ons niet te vervelen. Samen met u maken we er mooie activiteiten van. Hoe meer mensen, hoe sneller we alles gepiept hebben.

Op dagen met opbouwwerkzaamheden voor de kerstmarkt  hebben we ook veel handjes nodig met versieren van de kerk. Dit zijn fysiek geen zware werkzaamheden.

Als je komt, meld dit dan even naar mij  (Marco), anders zit ik iedere keer in de Piepzak….

Vanaf maandag 29 november t/m woensdag 8 december kunnen er iedere dag weer kniepertjes  voorgebakken worden en ook   “Het Lebuinuskerstparfum” verspreiden.

Tijdens werkdagen 9.00-16.00

Zaterdag 11.00-16.00 uur.

Heeft u vragen en / of opmerkingen ?

Dan horen we het graag.

Met een hartelijke groet erbij,

Marco Heemskerk

Koster/beheerder van de Lebuinuskerk

Bij de buren in Bathmen – 17 november in de Dorpskerk – Pelgrims 2.0

Woensdag 17 november om 20.00 uur in de Dorpskerk Bathmen spreekt Frits de Lange over zijn boek Heilige Onrust. Aanhakend bij de toenemende belangstelling voor modern pelgrimeren, neemt hij ons mee in een zoektocht naar het hart van religie.

Pelgrimeren gaat veel verder dan het zoeken naar rust en ruimte in de natuur. Veel mensen hebben het gevoel dat er iets groters en sterkers is dan zijzelf, zonder daar woorden aan te kunnen geven. Dit boek is voor hen geschreven. Voor iedereen die het niet om het hiernamaals of Santiago de Compostela te doen is maar om de reis zelf, om de ervaring van het leven, fysiek en spiritueel. Wat zorgt ervoor dat je de ene voet voor de andere blijft zetten, dat je in beweging komt en op pad gaat?

Frits laat zich veelzijdig inspireren; door schrijvers als Sándor Marai en Leonard Cohen, filosofen als Nietzsche en Derrida en theologen als Augustinus en Bonhoeffer. Daarnaast vertellen twee moderne pelgrims kort over hun eigen reizen. Het belooft een buitengewoon boeiende avond te worden! De inloop met koffie en thee start vanaf 19.30 uur. Wees welkom en laat je verrassen!

Aanstekelijk ‘Luthers vuur’ – 16 november in de Lebuinuskerk

De PG Deventer is een van de weinige gemeenten waarin Hervormd, Gereformeerd én Luthers volwaardig samen gingen. We willen de Lutherse inbreng levend houden en hebben daarom de stadsdominee van Amersfoort, Diederiek van Loo, en kerkmusicus Cees-Willem van Vliet uitgenodigd. Zij werken samen in de Amersfoortse Zwaan, waar het eigene van de Lutherse traditie de basis is van nieuwe vormen van kerk-zijn.

Van harte aanbevolen voor iedereen die over de toekomst de kerk wil meedenken. Aanvang 20 uur; aanmelden bij ds.vanes@lebuinuskerk.nl

Terugkoppeling gemeenteberaad en beroepingscommissie

Afgelopen zondag, 26 september, is na de kerkdienst met een aantal gemeenteleden gesproken over het conceptprofiel van de predikant die wij willen beroepen. Naar aanleiding van dit gemeenteberaad zal het profiel enigszins aangepast worden. Het definitieve profiel zal gedeeld worden.

Ook is afgelopen zondag gedeeld wie er in de beroepingscommissie zitten. Hun namen staan hieronder, met een korte toelichting waarom zij benaderd zijn.

Voor de beroepingscommissie van start kan wachten we nog op de classicale goedkeuring. Daar wordt momenteel aan gewerkt. We proberen het tempo erin te houden en de goedkeuring z.s.m. te ontvangen.

Bij de samenstelling van de commissie hebben we rekening gehouden met een paar aandachtspunten:

– Andere personen dan de afgelopen twee beroepingscommissies;

– Gemeenteleden die in staat worden geacht voor de hele kerkgemeenschap te kunnen denken;

– Vertegenwoordiging van zoveel mogelijk groeperingen, hoewel de leden er zonder last of ruggespraak in zitten.

De commissie bestaat uit zeven leden, waarbij de rol van voorzitter en secretaris al vast liggen.

Esther Kopmels, voorzitter: heeft ervaring met voorzitten, is een verbinder, heeft een eigen visie, maar kijkt ook naar de diversiteit van de PGD en heeft theologische oriëntatie als bagage.

Gerrit Stam, secretaris: is kerkrentmeester en heeft zo verbinding met de kerkenraad, is op de hoogte van procedures, heeft ervaring met selecties en gesprekken en heeft administratieve ervaring.

Jenny Mooij: is diaken en heeft zo verbinding met de kerkenraad, heeft theologische oriëntatie en heeft verbinding met milieu/klimaat/groene kerk.

Bert de Jong: heeft een jong gezin en op die manier verbinding met een deel van de gemeente en heeft een link naar muziek.

Chantal Rijnders: is een 20-er en heeft, mede via de Lampies, verbinding met een groot deel van de gemeente.

Hanny Jansen: verstaat een oudere groep van onze gemeenteleden, heeft een link met pastoraat en heeft een ruime blik op theologie.

Marcel Holl: is gastlid en heeft daardoor oog voor Kerk in de Stad en gevoel voor oecumene.

Enneagram bij Krachtvoer

In oktober kan je bij Krachtvoer een workshop enneagram volgen, gegeven door Nynke Noordhof. Sinds 2011 is Nynke gecertificeerd enneagram-trainer. Ze gaf de workshop eerder en op veler verzoek bieden we het opnieuw aan. Het enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft. Zoals: anderen willen helpen, perfectionistisch zijn of de harmonie willen bewaren. Ieder mens herkent zich in een van de types. Dat helpt om elkaar beter te begrijpen en te waarderen.

De workshop beslaat twee ochtenden, donderdagen 7 en 28 oktober, die één geheel vormen. Vanwege de verwachte belangstelling wijken we van onze vaste plek het Meester Geertshuis uit naar twee andere plekken.

De workshop van 7 oktober is in de Van Vlotenhof, Joh. van Vlotenlaan 85. Die van 28 oktober is in de Lebuinuskerk, ingang Kleine Poot.

Tijd: inloop 9 uur, start om 9.30, einde rond 12.30/13.00 uur. Aanmelden is nodig, via 0646166193 of krachtvoer.deventer@gmail.com

Krachtvoer is de pioniersplek van de Lebuinuskerk, waar aandacht is voor mensen die zitten in een periode van ‘in between’: tussen banen, van betaald werk naar vrijwilligerswerk of op zoek naar andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Sweelinck-festival in Lebuinuskerk Deventer

Om de 400e sterfdag van de in Deventer geboren Jan Pieterszoon Sweelinck te herdenken, organiseert de Stichting Lebuinusconcerten twee concerten in de Lebuinuskerk. Op 16 oktober en 29 oktober klinken werken van Sweelinck en composities die geïnspireerd zijn op zijn werk. De concerten beginnen beiden om 20:00 uur. De toegangsprijs voor het concert op 16 oktober bedraagt € 22,50, voor het concert op 29 oktober € 17,50. Een passe-partout voor beide concerten bedraagt € 35,-. Tickets zijn te koop via: www.sweelinckaandeijssel.nl.

De invloed van Sweelinck op de muzikale ontwikkeling in de Gouden Eeuw is groot geweest, dat is internationaal onomstreden. ‘Hamburger Organistenmacher’ was één van zijn bijnamen, refererend aan de leerlingen uit Duitsland die vooraanstaande posities kregen. Mogelijk liep zijn invloed via zijn leerlingen zelfs naar de jonge Johann Sebastian Bach. Sweelinck werd in Deventer geboren en gedoopt, zijn grootvader en oom waren musicus in de Lebuinuskerk. Met recht mag dit dus de bakermat van hem worden genoemd. Op jonge leeftijd verhuisde Sweelinck naar Amsterdam waar hij op 15-jarige leeftijd zijn vader opvolgde als organist van de Oude Kerk en zijn carrière opbouwde.

In de huid van Sweelinck
Zaterdag 16 oktober is de officiële herdenkingsdag van dit Sweelinck-jaar. Het programma die avond heeft het karakter van een muziektheater. De bekende cabaretier Vincent Bijlo neemt de bezoekers mee naar de tijd van Sweelinck door bijna letterlijk in zijn huid te kruipen. Op de voor hem typische wijze overbrugt Bijlo deze avond moeiteloos vier eeuwen. De muziek van Sweelinck klinkt volop, zowel de instrumentale als de vocale werken. Organist/klavecinist Wim Diepenhorst voert verschillende composities van hem uit, afgewisseld door vocale werken uitgevoerd door het Nieuw Vocaal Sweelinck Ensemble uit Zutphen. Het DoelenEnsemble uit Rotterdam o.l.v. Maarten van Veen brengt ‘Visions at Sea’ ten gehore van de hedendaagse componist Joey Roukens. In deze compositie weerklinken verschillende melodieën uit de Gouden Eeuw, waaronder enkele van Sweelinck.

Sweelinck 2.0 ‘21
Het tweede concert, op vrijdag 29 oktober, maakt nadrukkelijk de overgang van de Gouden Eeuw naar de 20e eeuw. Ook hier klinkt vocale muziek van Sweelinck, opnieuw door het Nieuw Vocaal Sweelinck Ensemble o.l.v. Klaas Stok. De sprong naar onze eeuw wordt gemaakt door onder meer ‘Le Bouquet’ van Daan Manneke. Een indrukwekkende compositie geschreven voor orgel en koor als hommage aan Sweelinck, waarbij cantor-organist van de Lebuinuskerk Kirstin Gramlich het grote orgel laat klinken. Deze avond is extra bijzonder door twee fonkelnieuwe composities geschreven door de in Deventer woonachtige saxofoniste Lotte Pen op thema’s van Sweelinck!

Beide programma’s hebben een voorprogramma waarin jonge musici werken van Sweelinck uitvoeren.

 

[foto: v.l.n.r. Lotte Pen, Maarten van Veen, Vincent Bijlo, Kirstin Gramlich en Wim Diepenhorst]

Volgende pagina »