regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Beste gemeenteleden,

Eind juli informeerden we u over onze besluiten van het rapport “Koersen op de toekomst”. Daarin zijn onderwerpen benoemd waarvan is gebleken dat daarop energie zit vanuit de gemeente. U hebt aangegeven daarvoor de nodige inzet te kunnen en willen leveren om zo bij te dragen aan deze thema’s en projecten en daarbij ook de reductie van 0,2 fte in de predikantsplaatsen.

Er is al een aantal thema’s en projecten benoemd (deels aansluitend bij ons beleidsplan). We willen graag voortvarend aan de slag met die thema’s waar we energie vanuit de gemeente hebben ervaren of die aandacht behoeven. Daarom willen we starten met de volgende projecten:

Groene Kerk: het doen van voorstellen om vanuit onze identiteit te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving (visie Groene Kerken) en hoe we dit organiseren (in samenwerking met het college van diakenen).

Diaconale gemeente in de stad: het doen van voorstellen over hoe we vorm kunnen geven aan onze diaconale rol in de stad, of/hoe we daarvoor verbinding moeten hebben met andere maatschappelijke organisaties en hoe we dit organiseren (in samenwerking met het college van diakenen).

Slagvaardige bestuurscultuur/-structuur en samenwerkingsrelatie: het doen van voorstellen of, en zo ja hoe, er een slagvaardiger praktijk kan ontstaan in afstemming met onze partners SEL, SVL en SLC, waarbij de verbindingen geborgd blijven.

Communicatie: het doen van voorstellen hoe we een hedendaagse manier van communicatie naar de kerkgemeenschap en naar buiten vormgeven en dit organiseren. Dit alles in afstemming met onze partners SEL, SVL en SLC (zie daarvoor ook het speerpunt Communicatie van de PGD uit het beleidsplan en laat de taakgroep communicatie onderdeel zijn van de projectgroep).

Ook staan nog genoteerd: inzichtelijker maken van de financiën, organiseren van talenteninzet en verbinding zoeken met andere kerkgemeenschappen in de stad en regio.

Zoals eind juli aangegeven beperkt de rol van de kerkenraad zich tot het wegen van de uitwerkingen/voorstellen en dan met name of en in hoeverre deze bijdragen aan onze ambitie en doelen. Waar nodig zullen we benodigd budget (incidenteel/structureel) wegen.

We horen graag van u voor welke van bovengenoemde projecten u warmloopt en waar u energie in wilt steken.

Ook kunt u voorstellen doen voor  projecten over andere onderwerpen. Het gaat in alle gevallen om tijdelijke projecten.

Aanmelden voor een project kan bij de scriba via marinka.smith@lebuinuskerk.nl.Als u een voorstel heeft voor een ander project geef dan in dat voorstel in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

       Wat is het doel van het project;

       Wat is het resultaat/de situatie na afloop van het project;

       Wie zitten er in de projectgroep;

       Wat is de verwachte duur van het project;

       Wat zijn de verwachte kosten van het project;

       Wat valt buiten dit project of eventueel samen met een ander project.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,

Tiemen van der Kolk

Reacties zijn gesloten.